Zasady obowiązujące w Domu

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W DOMU SAMOTNEJ MATKI „DAR ŻYCIA” W KOSZALINIE


I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie udziela w ramach swoich możliwości pomocy kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi do lat 3.
2. Kierownik Domu odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie placówki i pracę personelu, którego jest zwierzchnikiem.
3. Osoba przyjmowana do Domu zostaje zakwaterowana w 2-3osobowym pokoju.
4. Biorąc pod uwagę dobro mieszkanek i całego Domu - Kierownik dla znanej sobie przyczyny może przenieść mieszkankę do innego pokoju.
5. Umeblowanie pokoi jest stałe. Ewentualne zmiany należy ustalać z personelem.
6. Dzieci przebywają z matkami w jednym pomieszczeniu.
7. Za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka całkowitą odpowiedzialność ponosi matka dziecka. Z ważnych powodów matka może powierzyć opiekę nad dzieckiem innej osobie, która wyrazi na to zgodę. Osoba ta ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w czasie sprawowania nad nim opieki.
8. Termin wyprowadzenia się ustala się wspólnie z personelem Domu przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Przed opuszczeniem DSM, mieszkanka oddaje rzeczy Domu z „Karty Obiegowej” oraz reguluje wszystkie zobowiązania finansowe z kierownictwem i mieszkankami.
9. W ciągu miesiąca od daty wyprowadzki mieszkanka odbiera rzeczy pozostawione w DSM. Po miesiącu rzeczy przechodzą na własność Domu i zostają rozdane.
10. Mieszkanka wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów statystycznych DSM.


II PRAWA MIESZKANEK DOMU
1. Z chwilą przyjęcia do Domu nowo przybyła osoba staje się równoprawną mieszkanką i jest traktowana na równi z innymi.
2. W okresie pobytu w Domu mieszkanka ma prawo do: utrzymywania kontaktów z rodziną i znajomymi, kontynuowania nauki, podwyższania kwalifikacji zawodowych, podjęcia pracy, podjęcia terapii, korzystania z opieki zdrowotnej.
3. Mieszkanka ma prawo do zawarcia kontraktu socjalnego w ciągu miesiąca od daty przybycia do Domu.
4. Mieszkanki mają prawo w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przyjmować gości w godzinach od 9:00 do 20:00 po uzgodnieniu tego z personelem Domu.
5. Każda z mieszkanek ma prawo oddać swoje pieniądze i rzeczy wartościowe do depozytu pracownikom Domu.
6. Mieszkanki mają prawo do korzystania z pomocy wolontariuszy po uzgodnieniu tego z koordynatorem wolontariatu. Mieszkanki informują wolontariuszy o sposobach zajmowania się dziećmi, przekazują im wszystkie konieczne rzeczy.
7. Mieszkanki mogą korzystać z telewizora i internetu po uzgodnieniu tego z personelem.
8. Mieszkanki mają możliwość uczestniczyć na terenie Domu we wspólnej modlitwie, mogą przystępować do sakramentów świętych i korzystać z domowej kaplicy.
9. Mieszkanka ma prawo do dłuższego wyjścia lub wyjazdu z Domu po jego uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem. Powrót do Domu musi nastąpić nie później niż do godziny 20:00.
10. Każda mieszkanka ma prawo do indywidualnych rozmów z pracownikami Domu.
11. Mieszkanki mogą organizować na terenie Domu bezalkoholowe przyjęcia z okazji urodzin, imienin, chrzcin itp.


III OBOWIĄZKI MIESZKANEK DOMU
1. Osoba nowo przyjęta winna podporządkować się aktualnym zasadom i obowiązującym zwyczajom.
2. Każda mieszkanka ma obowiązek wywiązywać się z ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym.
3. Każda mieszkanka ma obowiązek podjęcia dyżurów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu.
4. Mieszkanka ma obowiązek dokładnego wykonywania poleceń osób odpowiedzialnych za Dom.
5. Mieszkanka ma obowiązek dbania o rzeczy wspólnego użytku, higienę osobistą i porządek w Domu (w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych oraz na całym terenie placówki i w jej obrębie).
6. Mieszkanki obowiązuje przestrzeganie porządku dnia, a w szczególności czasu posiłków i ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.
7. Mieszkanki mają zakaz wchodzenia do innych pokoi podczas nieobecności ich mieszkańców.
8. Mieszkanki mają obowiązek uczestniczenia we wspólnych zebraniach.
9. Mieszkanka ma obowiązek niezwłocznego informowania personelu o zauważonych usterkach technicznych i zaistniałych awariach.
10. Osoba przebywająca w Domu zobowiązana jest do kulturalnego odnoszenia się zarówno do personelu, współlokatorek, dzieci, jak i wolontariuszy oraz przychodzących gości.
11. Każda nowo przyjęta osoba ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi Zasadami i Regulaminem DSM oraz podpisać oświadczenie o ich całkowitym respektowaniu.


IV PODSTAWY DO WYDALENIA Z DOMU
1. Spożywanie alkoholu, przebywanie pod wpływem alkoholu, posiadanie oraz wnoszenie alkoholu na teren Domu.
2. Przyjmowanie, posiadanie lub używanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
3. Palenie papierosów na terenie DSM.
4. Przywłaszczenie rzeczy będących wspólną lub osobistą własnością mieszkańców.
5. Stosowanie jakichkolwiek form przemocy wobec innych osób.
6. Niszczenie wspólnego dobra, działanie na szkodę Domu.
7. Niezrealizowanie postanowień kontraktu socjalnego oraz brak aktywności w usamodzielnieniu się.
8. Świadome łamanie i niewykonywanie obowiązków zawartych w rozdziale III niniejszych Zasad.

Kontakt:

Dom Samotnej Matki "Dar Życia"
Caritas w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin
tel. +48 94 342 37 70, kom. +48 516 840 090
e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony internetowe słupsk
Wspierają nas:
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png